گروه معارف اسلامی

 

 

  دکتر عراقیه

      مدیر گروه معارف اسلامی

 

ارائه دروس معارف اسلامی پس از انقلاب فرهنگی از اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با هدف آشنایی نسل جوان با اندیشه های دینی ،اخلاق ،تاریخ اسلام،تاریخ معاصر و .... در برنامه آموزشی قرار گرفت که می توانست جوانان را با مبانی اسلامی آشنا و آنان را در مقابله با افکار و اندیشه های التقاطی آماده تر سازد. با گذر زمان ضرورت بازنگری در این دروس لازم بود.این امر از سال 1379 در زمره فعالیتهای « معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری » در دانشگاهها قرار گرفت . با پیگیری مستمر موضوع در« کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری و نتیجه آن درقالب عناوین جدید دروس معارف اسلامی ارائه شده است .